Sabtu, 26 November 2011

Silsilah nabi Muhammad SAW

  SILSILAH MUHAMMAD SAW
  
                                Qushayy
                              (lahir 400M)
                                   |
            +----------------------+----------------------+
            |                      |                      |
      'Abd'l-'Uzza            'Abd Manaf             'Abd'd-Dar
            |                (lahir 430M)
            |                      |
            |           +----------+-----------+----------+
          Asad          |          |           |          |
            |       Muttalib    Hasyim       Naufal   'Abd Syams
            |                (lahir 464M)                 |
        Khuwailid                  |                    Umayya
            |               'Abd'l-Muttalib               |
       +----+----+            (lahir 497M)               Harb
       |         |                 |                      |
    'Awwam   Khadijah              |                  Abu Sufyan
       |                           |                      |
     Zubair                        |                   Mu'awiya
                                   |
       +--------+----------+-------+--+-----------+----------+
       |        |          |          |           |          |
    Hamzah   'Abbas   'Abdullah   Abu Lahab   Abu Talib   Harith
                     (lahir 545M)                 |
                           |           +----------+----------+
                           |           |          |          |
                       MUHAMMAD     'Aqil       'Ali       Ja'far
                     (lahir 570M)      |          |
                                       |      +---+---+
                                       |      |       |
                                    Muslim  Hasan  Husain

Tidak ada komentar: